Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Príspevky

16.03.2014
• monicka  |  16.03.2014 23:57:19  |  IP: 178.40.---.---
Ahojky, prosimta, kde nájdem tú prílohu pre hru človeče nehnevaj sa?
Ďakujem veľmi pekne, ak môžeš, odpíš mi na mail : monypalockova@gmail.com

21.06.2012
• :)  |  21.06.2012 11:18:13  |  IP: 212.5.---.---
Ak máme robiť pokroky, musíme pred naším Bohom umlčať svoj jazyk i svoje chúťky, lebo Boh počúva jedine reč mlčiacej lásky. (Ján z Kríža)
• :)  |  21.06.2012 11:17:00  |  IP: 212.5.---.---
Ak deťom zoberiete Boha, prežijú svoj život v strachu, a keď dosiahnu svoje ciele, zistia, že z nich nemajú plnú radosť. (Anton Srholec)
Ak je dielo hlboko zakorenené v Bohu, o to istejšie bude stáť. (Mary Wardová)
• :)  |  21.06.2012 11:16:02  |  IP: 212.5.---.---
Ak by sa Boh stal majákom do nocí našich dní, nepoznali by sme slovo nuda. Nie: on dokáže brieždením ozdobiť každé smutné ráno. (Chiara Lubichová)
Ak by sme sa vo svojom živote jedinečne usilovali byť dokonalí v láske k Bohu a ku každému bratovi, vykonali by sme všetko. (Chiara Lubichová)
• :)  |  21.06.2012 11:15:13  |  IP: 212.5.---.---
Aby kresťan miloval musí konať ako Boh: nečakať, že, bude milovaný, ale milovať ako prvý. (Chiara Lubichová)
Aby si bol krásny, zastav sa: minútu pred zrkadlom, päť minút pred svojou dušou a pätnásť minút pred svojím Bohom. (Horatius)
Aby sme mohli vidieť Boha, musíme mať čisté srdce: nijaká žiarlivosť, hnev, hádky a nijaká nešľachetnosť... Kontemplácia znamená dovoliť Ježišovi, aby v nás prežíval svoje utrpenie, svoju lásku, svoju pokoru, aby sa s nami modlil, bol medzi nami a prostredníctvom nás viedol ľudí k svätosti. (Matka Tereza)

31.05.2012
• evka  |  31.05.2012 11:02:05  |  IP: 212.5.---.---
123. Cˇ
ı´sla
Druh bojova´
Mı´sto les
De´lka 30 min
Hra´cˇi jednotlivci
Pomu˚ cky tuzˇka na obocˇı´ nebo fix
Kazˇde´mu hra´cˇi se napı´sˇe na tva´rˇ tuzˇkou na obocˇı´
nebo fixem asi trojciferne´ cˇı´slo. Kazˇdy´ hra´cˇ vı´, jake´
cˇı´slo ma´ sa´m na tva´rˇi, ale nezna´ cˇı´sla ostatnı´ch. Hra´cˇi se
rozprchnou snazˇı´ se nahlas prˇecˇı´st cˇı´sla ostatnı´ch. Cˇ
ı´sla
se mohou ukry´vat pouze prˇitisknutı´m tva´rˇe k zemi, ke
stromu, ke ska´le nebo odvra´cenı´m. Jine´ zakry´va´nı´ neplatı´.
• evka  |  31.05.2012 10:55:58  |  IP: 212.5.---.---
V Genezis 1, 26-27 sa hovorí: Nato Boh povedal: „Urobme človeka na náš obraz a podľa našej podoby! Nech vládne nad rybami mora i nad vtáctvom neba i nad dobytkom a divou zverou a nad všetkými plazmi, čo sa plazia po zemi!“ A stvoril Boh človeka na svoj obraz, na Boží obrazho stvoril, muža a ženu ich stvoril.“ Genezis 2,8 a 15 pokračuje: „Potom Pán, Boh, vysadil na východe, v Edene, raj a tam umiestnil človeka, ktorého utvoril...I vzal Pán, Boh, človeka a umiestnil ho v raji Edenu aby ho obrábal a strážil.“

Vidíme dva dôvody, ktoré sú zmyslom našej existencie a platia dodnes: − Človek mal niesť Boží obraz (dôvod prvý: vzťah s Bohom) − Človek sa mal starať o záhradu, mal ju strážiť a vládnuť nad ňou (dôvod druhý: zverená úloha) Biblia je úplne celá o Božom hľadaní človeka: − začína to ihneď po páde človeka v raji (Adam, kde si?) − pokračuje to v histórii Izraela(koľkokrát som Vás chcel zhromaždiť ako kuriatka pod svoje krídla!) − až po dobu cirkvi (nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja vás) Boh hľadá človeka aj dnes k rovnakým dvom úlohám: byť obrazom Jeho slávy a naplniť zverenú úlohu (byť soľou a svetlom svetu a Božou vôňou k záchrane ľudstva). Znie to pateticky, ale je to tak. Presne toto dáva zmysel a rozmer nášmu životu, ktorý nás úplne presahuje. Boh ťa plánoval pre život tu na zemi, aby si naplnil poslanie, ktoré pre teba pripravil a mohol sám seba cez teba osláviť. Preto, aby sa to mohlo v tvojom živote uskutočniť, potrebuješ vedieť, kto vlastne si, kým si a ako ťa vidí Boh – Otec. To je základ sebaprijatia. To spôsobí, že budeš vedieť kráčať, aj keď sa stretneš s prekážkami a ťažkosťami. Boží pohľad na teba ako muža alebo ženu dá zmysel tvojmu životu.

Odkiaľ teda prichádza sebaodmietanie a prečo nedokážem prijať Boží pohľad na seba? Časť týchto našich problémov môže byť spôsobená nedostatkom lásky. Totiž, keď Boh stvoril svet, naplánoval svet, v ktorom mal byť každý milovaný. Po príchode hriechu, nás už rodičia, aj iný ľudia nedokázali milovať bezpodmienečnou láskou. Každá odchýlka od miery lásky, ktorú nám Boh naplánoval spôsobuje zranenie. Neexistuje vrodená láska k sebe samému. Lásku k sebe buď získam, alebo ju postrádam. Keď som ju nedostal, neviem milovať druhých a Boha naplno. A kedže ani naši rodičia nedostali takú lásku, akú v hĺbke srdca očakávali, nemohli nám ju tiež dať.

► ak žijeme s kritikou, učíme sa odsudzovať

► ak žijeme s povzbudením, učíme sa dôverovať

► ak žijeme s nepriateľstvom, učíme sa bojovať

► ak žijeme s chválou, učíme sa oceňovať

► ak žijeme s posmechom, učíme sa bojazlivosti

► ak nás uznávajú, učíme sa mať radi samých seba

► ak žijeme s hanbou, učíme sa žiť s pocitom viny

Aby sa Božia láska mohla do nás vliať potrebujeme nájsť svoje korene a odpustiť. Odpustenie je kľúč k uzdraveniu. V momente, keď odpustíme, Boh nás začína uzdravovať. Uzdravuje pokrivený pohľad na nás samých, ktorý sa v nás vytvoril počas nášho života a ktorý nás okráda o to, aby sme sa stali tým, čím Boh chce, aby sme boli tu na zemi. Ak sa naše srdce bude postupne uzdravovať, budeme schopnejší naplniť našu, Bohom zverenú, úlohu pre tento život. Cieľom nášho života ale nie je hľadanie sebaprijatia, ale Boha a Jeho vôle pre náš život. Takže, keď budeme hľadať ako prvé vo svojom živote Boha (ktorý sám je plný lásky a prijatia), zažijeme prijatie a uzdravenie. Jeho láska nás uzdraví a vráti nám našu hodnotu. ,,Spoznajte Pravdu a Pravda vás spraví slobodnými.“ (Ján 8,32)

Zmena nášho vnútra je dlhodobý proces. Niekedy Boh zmení naše vnútro okamžite, niekedy to trvá roky postupného zlepšovania. Preto neklesajme na mysli a buďme k sebe milosrdný. Boh vie, čo má kedy urobiť, ktorý je ten správny čas, preto buďme trpezlivý.

Otázky
• evka  |  31.05.2012 10:47:50  |  IP: 212.5.---.---
Boj proti vlastnému JA je zo všetkých najťažší. Zrieknuť sa vlastného JA a bezvýhradne sa podriadiť Božej vôli si vyžadujeurčitý. zápas, no poddanie sa Bohu je nevyhnutným predpokladom k svätosti.

17.05.2012
• evka :) dačo na stretko  |  17.05.2012 11:19:00  |  IP: 212.5.---.---
METÓDA "5 z 25"

Pripravíme si zoznam 25 charakteristických vlastností podmetu, o ktorom máme na stretnutí hovoriť - napríklad 25 čŕt dobrého manžela, 25 vlastností dobrého človeka, či 25 vlastností dobrého rodiča. Každý z účastníkov dostane tento zoznam a v priebehu 3 minút má zaznačiť tie vlastnosti, ktoré sú podľa neho najdôležitejšie. Potom sa vytvoria malé 4-6 členné skupiny, ktoré počas 20-30 minút sa majú spolu dohodnúť na piatich najdôležitejších vlastnostiach. Diskusia, ktorá sa pri tom rozvinie, je zvyčajne obohacujúca a zaujímavá. Po dohodnutí každá skupina povie vybrané vlastnosti a vedúci ich zapisuje na tabuľu. Počíta, ktoré vlastnosti získali najviac hlasov a ktoré boli označené za najdôležitejšie. Vedúci nemá kritizovať výber.

Je vhodné, ak po tejto aktivite nasleduje referát, ktorý širšie rozvíja daný problém, ale opiera sa o vybrané vlastnosti, ktoré treba akceptovať, prípadne podčiarknuť ich dôležitosť alebo čosi dodať.

Pre zohratejšie a častejšie sa stretajúce skupiny (do 15 účastníkov) sa nemusí stretnutie deliť na menšie skupinky, stačí ak sa na veľký papier alebo tabuľu spraví vyhodnotenie aktivity a zistí sa, ktorých 5 vlastností sa najčastejšie vyskytovalo. Nasleduje diskusia a objasnenie - prečo ste práve túto vlastnosť volili ako veľmi dôležitú?

Ak ide o stretnutie snúbencov, tak po individuálnom výbere 5 vlastností dobrého partnera v manželstve (3 min.) sa spolu dohodnú snúbenecké páry (8-10 min.) až potom nasleduje rozhovor v skupinách.

Príklad :

Zaznačte prosím 5 vlastností, ktoré má mať podľa vás dobrý partner v manželstve:

1. tolerantný
2. chce a vie riešiť vzájomné konflikty
3. ochotný k rozhovoru
4. radšej mlčanlivý
5. vie zniesť kritiku
6. vie počúvať a pochopiť
7. ctí si druhého
8. sebakritický
9. zásadový
10. nábožný
11. vie vyjadriť svoje priania
12. atletický typ
13. vie odpustiť
14. šarmantný
15. pozná sexuálne priania
16. srdečný, citlivý
17. urastený, pekný
18. má čas pre partnera
19. sexuálne aktívny
20. máme spoločné záujmy
21. vie sa ovládať
22. verný
23. pokrokový, progresívny
24. poriadkumilovný
25. musíme mať spoločný systém hodnôt
• evka :)  |  17.05.2012 11:15:23  |  IP: 212.5.---.---
Potrebujeme: kus bielej látky alebo plátna (šatka) o veľkosti 20x20 cm.

Miesto na aktivitu: voľna príroda, vonku - najlepšie blízko potoka.

Princíp: Mladí sa rozdelia do dvojíc, pričom každý má svoj kúsok látky (šatku).Môžu si ju podpísať, alebo inak označiť fixkou.
Potom si túto látku vzájomne vymenia. Ich úlohou bude po výmene počas 30 minút zašpiniť tento kus látky akýmkoľvek spôsobom (blato,tráva,prach, fixy). Po 30 minútach sa dajú dvojice opäť dokopy a vymenia si kusky látky tak, že každý bude mať nazad svoj kus. Teraz nasleduje druhá časť aktivity:
Každý ma 3 hod. na to, aby svoj kusok látky vypral čo najlepšie v potoku a to bez mydla, kefky, prášku alebo akéhokoľvek saponátu. Po 3 hod. sa prezentuje čistota látky. (Každý povie, že to išlo ťažko).

Cieľ: 1.) Poukázať na princíp vzťahov v skupine. Niekedy stačí veľmi málo, aby sme niečo
pokazili (pohádali sa) a veľmi dlho trvá kým to napravíme.
2.) Ako chcete, aby robili ľudia vám tak robte aj vy im. Ak nechcem,aby mi zašpinili
šatku - nezašpiním ani ja im.Nový príspevok
nick  
text
 
 
307-0sedem  =  
Vyplňte kontrolu proti SPAMu.
TOPlist